8.6.15

A

ABARTMAK

Felaketleri de, mutlulukları da aynı şekilde abartırız. Hiçbir zaman söylediğiniz kadar mutlu değiliz; ne de söylediğimiz kadar mutsuz.

            (Honore de Balzac)                                                   
             *

ACELE

İki şey, aklı ve tedbiri bozar; biri acele etmek, diğeri de olmayacak şeyi istemek. 
(Hz. Ali) 
                                                            
*
Acelecilik her işte hatayı getirir.                               
(Heredot)                                                                 
*

ACI

Acı akıllı adamların hocasıdır.
(George Gordon Byron)
*
Acı güzelliği kemirir.
(Shakespeare)
*
Acı çekmeyenler başkalarının acı çekebileceğini       
aklına getirmezler.                                                      
( Samuel Johnson )                                                       
*                                                                        
Hafif acılar konuşabilir, ama derin acılar dilsizdir.

(Seneca)                                                                  
*                                                                                
Bütün acılara dayanılır, yeter ki ekmek olsun.         
(Saavedra Miguel de Cervantes)                            
*

ACIMA

İnsaf rahatlık, şer küstahlıktır.
(Hz. Ali)


**************************************


Üç kişiye acı:

cahiller arasındaki âlime,

zenginken  fakir düşene,

hatırlı iken  itibarını kaybedene.  
                                
(Şeyh Edebali)*************************************


AÇIKLIK

            Açıklık gibi bilgelik yoktur.
            ( Benjamın Disraeli )
            *
AÇLIK
Açlık ile gurur hiçbir zaman bağdaşmaz.
            ( Johanthan Swit )

            *
AD
            Dünyadaki en tatlı söz bir insanın adıdır.
            (Dale Carnegie)

*************************************

Adaletten on iki huy doğmaktadır:

1 - Sadâkattir. Arkadaşını sevmektir
2 - Ülfettir. Bir topluluğun, din ve dünya düşüncelerinde, inançlarında birbirlerine uygun olmalarıdır.
3 - Vefâdır. İyi geçinmek, yardımlaşmaktır. Sözünde durmak, hakkını gözetmektir.
  4 - Şefkattir. Başkalarına derd, felaket gelmesinden üzülmektir.
  5 - Sıla-i rahmdir. Akrabâyı, yakınlarını gözetmek, ziyâret etmek ve yardım etmektir.
  6 - Mükâfâttır. İyiliğe karşı iyilik etmektir.
  7 - Hüsn-i şirkettir. Hakkı gözetip adalet eylemektir.
  8 - Hüsn-i kazadır. Herkesin, herşeyde hakkını gözetip, başa kakmamak ve pişman olacak iş yapmamaktır.
  9 - Teveddüddür. Teveddüd, muhabbet demektir.
10 - Teslimdir. İslâmiyetin emirlerini ve yasaklarını ve islâm ahlâkını, tatlı gelmese dahî, kabûl edip râzı olmaktır.                                             
11 - Tevekküldür.
12 – İbâdettir.

                                   ?


*************************************

ADALET

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.
(Anatole France)
*
Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.
(Jandar)
*
Adalet milletler için daimi bir gıdadır.
(Chateaubraund)
*
Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.
(Gandhi)
*
İnsanlar ancak adaletle doyurulur.
(Emerson)
*
Eğer adalet kaybolursa, insanların dünyada yaşamalarının manası kalmaz.
(Goethe)
*
Bütün dinler ve ahlâklar adalette birleşir.
(Landor)
*
Beşeriyetin en güzel vazifesi adalet tevziidir.
(Voltaire)
*
Adaletin olmadığı yerde hürriyet olmaz, hürriyetin olmadığı yerde adalet bulunmaz.
(Seume)
*
Adalet dünyadan kalktığı takdirde, insan hayatına kıymet verecek bir şey kalmaz.
(Kant)
*
Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
(Konfüçyüs)
*
Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adil olması lazımdır.
(Pascal )******************************************

ADALET MELEĞİ

             Adalet Meleği simgesinin ilk kökleri, Mısır'a, kadim Yunan'a ve Roma uygarlığına uzanır.
            Mısır'da Adalet Meleği'ne doğru anlamına gelen maat adı verilmişti.
            Onun simgesi olan başındaki tüyle ölülerin yürek-lerinin tartıldığına ve yürek tüy kadar hafifse onun sonsuz yaşamla ödüllendirileceğine inanılırdı. İşte ilahi adalette "denge.."
            Roma'da Adalet Meleği'nin adı Justitia idi. Sağ elinde kılıç, sol elinde dengede olan bir terazi tutuyordu. Terazi'deki denge eşitlik, kılıç ise yaptırım otoritesiydi.
            Kadim Yunan'da Adalet Meleği Gökyüzü Tanrısı Themis ile Gaia (Dünya) evliliğinden doğan 12 çocuktan biriydi. Onun da elinde terazi vardı. Geleceği görerek, adaleti şaşmaz doğrulukla dağıtmak yeteneği olduğu için, gözlerini kapatmasına gerek yoktu.
            Sonraları, adalet dağıtımı, gökyüzünden, yeryü-zündeki insanlığa indiğinde, elinde terazi tutan siyah Adalet Meleği'nin gözleri kapandı. Çünkü  Adalet Me-leği, gördükleriyle etkilenmeksizin taraflara eşitlik sağlamalı, terazisindeki dengeyi sadece hukuk dava-larıyla sürdürmeliydi.
   
(Güneri Cıvaoğlu, Milliyet, 07. 11. 2003)


********************************************

  AF

Affetmek fazilettir.
(Hz. Ali)
*
Başkalarını affedemeyen kişi kendisinin de üzerinden geçmekte olduğu köprüyü yıkmış olur.
( George Herbert)
*
Affın en güzeli düşmanını ezmeye güçlü iken yapılanıdır.
( Ömer bin Abdülaziz )
*

AĞAÇ

Ağaç sevgisini yurt sevgisinden ayırt etmeye imkân yoktur.
(Ali Huş)
*
Her ağaç kökünden kurur.
(Wilhelm Stekel )
 *
Bir ağacın önünden, onu sevmeden ve onun var oluşundan sevinç ve mutluluk duymadan nasıl geçebilir insan.            
(Dostoyevski)

********************************* Ağaç maziyi istikbale bağlar.
Size sabrı öğretir.

Beraber yaşamanın, birbirine faydalı olmanın
zevkini verir.

(Marcel Prevozt )
           


 *****************************

AHLÂK

Ahlâkın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz.
(Napolyon Bonapart )
*
Güzel ahlâk, en hayırlı dosttur.
(Hz. Ömer)    

***********************************


Ahlâk
başkaları içinde
yaşayabilme
sanatıdır.
 Hz. Muhammed
 (s.a.v.)

  

***************************************Eğer bir insanı akıl yönünden eğitip ahlâk yönünden eğitmiyorsanız, toplumun başına 
yalnızca bir belâ yetiştiriyorsunuz demektir.
(T. Roosevelt)                                                        

                                                                                                                                                                              
************************************

AHLÂK  İLKELERİ

            Hz.Ali, günün birinde Hz.Muhammed’e davranış-larını etkileyen ilkelerin ne olduğunu sormuştur.  Aldığı cevap şöyledir:

            BİLGİ  sermayemdir.
            AKIL dinimin esasıdır.
            ARZU binek atımdır.
            ALLAH zikir arkadaşımdır.
            SABIR  giysimdir.
            KANAAT ganimetimdir.
            TEVAZU  medar-ı iftiharımızdır.
            ZEVKTEN FEREGAT mesleğimdir.
            VUZUH  gıdamdır.
            DOĞRULUK  şefimdir.
            İTAAT  büyüklüğümdür.
            MÜCADELE  itiyatımdır.
                        Ve kalbimin nuru da
            NAMAZDIR.

            Öyle sanılabilir ki : İslâmın ahlâk düzeni bakımın-dan bu nurlu sözlerden daha açık, ayrıntılı tanıtım kolay-ca bulunamaz.

(Prof. Dr. Abdülkadir  Karahan)
İslâmda Ahlâk Düzeni
Milliyet, 12 Haziran 1983


********************************     

AHMAKLIK

İlim cehaleti kaldırır, fakat ahmaklığa bir şey yapamaz.   
                                 
(A. Arvasi)   
*
Ahmaklığın alâmeti, kendi ayıbını bırakıp, başkasının ayıbıyla uğraşmaktır.                                            ( Sırrî-yi Sekatî )
*
AİLE 

           Düzenli bir aile hayatına bağlı olan uluslar kolay   mahvedilemezler.                                                     ( J. G. Holland)
            *                                                                                                                                                                 Bir aile ile bir krallığı yönetme arasında pek büyük bir fark yoktur.  
          (Michel Eyquem de Montaigne)   
            *  
            İnsanoğlunun yararlandığı ilk okul evidir.                                                                                                ( S. Smiles )
            *
             Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre destandır.
            ( Lamartine )                                                                         
            *

AKIL
İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.  
( Albert  Einstein )                                                              

*                                                                 

Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.                         
(Michel Eyquem de Montaigne)                                              

*

          Akıl yeterli değildir. Asıl beceri onu yerinde kullanmaktır.                          
         (Descartes)                                                                           
          *
***************************************

İmam Gazâlî'nin İhyâ'sında, İbni Abbâs (r.a.) 'dan rivâyete göre Peygamber Efendimiz Hz. Mujammed (s.a.v.) şöyle buyururlar:  
                                      
*  Her şeyin bir âleti, bir hazırlık ve  istidâdı var;        
müminin âleti akıldır.                                              
*  Her şeyin bir biniti var;                        
kişinin biniti akıldır.                              
*  Her şeyin bir direği var;                          
dinin direği akıldır.                                               
*  Her kavmi bir çağıran var;                            
âbidleri ibâdete çağıran akıldır.               
*  Her tacirin bir sermayesi var;   
müctehidlerin sermayesi akıldır.   
*  Her âilenin bir idarecisi var;                            
sıddîklar evinin bakıcısı akıldır.               
* Her harabenin bir tamircisi var;            
ahireti imâr eden akıldır.                       
*  Herkesin kendisini andıracak olan  ardından bir geleni var;          
sıddîkları andıracak olan akıldır.

****************************************

            Akıllılar zayıf taraflarını bildiklerinden yanılmazlık iddiasında bulunmazlar. 
            En çok bilen ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.
           (T. Jefferson)                                                                               
            *                                                                                                 
           Akıl yeryüzünden kalksa bile  hiç kimse akılsız olduğunu iddia etmez.
           ( Şeyh Sadi )
             *
Akılsız otorite bilenmemiş kesere benzer. Düzelteceğine parçalar.
(Anne Bradsreet )
*
Akıllı olan aklını, daha akıllı olan diğerlerinin de aklını kullanır.
(John Done )                                                                             
*                                                                                 
Arzular ve hınçlar, aklın sesini duymazlar.                                                                                     ( Shakespeare )                                                                      
*                                                                                          
Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun. 
(Schiller)
*                                                                                              
İnsanın aklı çoğaldıkça, can sıkıntısı artar.                                                                       
(Dostoyevski)
          
**********************************


 AKILLI ŞU KİMSEDİR Kİ,

GÜNÜ DÖRDE AYIRIP;

BİRİNCİSİNDE YAPTIKLARINI  VE YAPACAKLARINI HESAP EDER.

İKİNCİSİNDE  ALLAH-U  TEÂLÂYA MÜNACAT EDER, YALVARIR.

ÜÇÜNCÜSÜNDE  TİCARETTE  VEYA BİR SANATTA  ÇALIŞIP  HELÂL PARA KAZANIR.

DÖRDÜNCÜSÜNDE İSTİRAHAT EDER VE MUBAH OLAN ŞEYLERDEN KENDİNİ EĞLENDİRİP  HARAM ŞEYLERİ YAPMAZ VE ONLARA GİTMEZ.

HZ. MUHAMMED (s.a.v.)


**************************************                                                                                                                                                                                                
AKRABA                                                                 
           
           Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez.        
          (Platus)                                                                              
          
           * 

AKTİF YAŞAM  
                                                                
          Aktif yaşam hayatın kalitesidir.                                
          (Serdar Tevekeli)                                                       
          *
                                                        
ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
(Michel Eyquem de Montaigne)
                             
 *
                                                                                                         
Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevâzu olmuştur. Her türlü kötülük bir                                                                                                                                                                                
evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur.
   
 (Yunus bin Hüseyin)                        
             *
             Alçakgönüllüğün kanıtlanması çok güçtür zira, alçakgönüllü olduğunu söylediği an kişi, artık        alçakgönüllü değildir.                                                
             (Renan)                                                                      

                                          
*************************************

ALÇAK GÖNÜLLÜ OL

Yöneticileriyle sohbet etmekten, onlara hitap etmekten ve tecrübelerini aktarmaktan büyük keyif alan Konosuke Matsushita, Osaka’daki genel merkezlerinde şirket yöneticilerine yönelik yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir:
“Hayatım boyunca deniz olmak istedim, denizlere hep özendim. Düşünsenize, ırmaklardan, dere ve çaylar-dan, göllerden süzülen sular hep denizlere doğru koşuyor. Deniz coştukça coşuyor, kabardıkça kabarıyor. Bir de şu dağların zirvelerine bakın. Zamanla, bitki bile yetişme-yen kayalıklara dönüşmüşler. Acınacak durumdalar.       Siz de deniz olmayı hedefleyin. Dağların zirvesin-de kalmayın. Çalışanların fikirleri aynı akarsulara benzer. Aşağıya doğru akarlar. Siz yukarı çıkan akarsu gördünüz mü?                                                                   
Eğer makamınızdan dolayı kendinizi bir şey zanneder, onlardan kopar, çalışanlarınıza tepeden bakmaya başlarsanız, size hiçbir fikir gelmez. Yukarıda kurursunuz, kendiniz kuruduğunuz gibi şirketinizi de kurutursunuz. Çalışanlarımızın fikirleri Matsushita Electric’in gelecekte de var olmasının tek garantisidir.  Alçakgönüllü olun, deniz gibi her zaman aşağıda yer alın. Onların arasına girin, onları dinleyin, sizden korkmasınlar, sizi onlardan birisi olarak görsünler.”                                     
(AKIN ARSLAN)

***********************************

ALDANMAK   
                                                                               
            Doğa hiçbir zaman bizi aldatmaz; birbirlerini aldatan insanlardır.
             ( J. J. Rousseau )                                                                                                                                        
            *

ALIN TERİ 

             En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.  
             Cenap Şahabettin) 

             *

ALIŞKANLIK

İnsan hayatının belli başlı kılavuzu alışkanlıktır.
(David Hume)

*  
                                                                                                                                                                   Tilki derisini değiştirir; ama alışkanlıklarını  değiştiremez. 
(Suetonius)  

            *
Alışkanlık bir halata benzer. Biz, her gün onu oluşturan ince iplerden birini dokuruz ve sonunda onu bir daha koparamayız.
( Horace)
*
İnsan alışkanlıkların çocuğudur.

( İbni Haldun )                                                          
*
AMAÇ

Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun için her rüzgâr uygundur.
(Lucius Annaeus Seneca) 

*

Herkes kendine bir amaç belirlemeli. Amacınız yoksa  kafanız karışık demektir. 
(Betül Mardin) 

*  
                                                                                                                                                 Büyümek için büyümek, bir kanser hücresinin ideolojisidir. 
(E. Abbey)
*
Amaçsız bir insan dümensiz bir gemiye benzer.
 (Thomas Carlyle)
 *
ANI
             Anılar kocayan beyinlerin koltuk değnekleridir.
            (Cenap Şahabettin )
             *

ANLAMAK

            Anlamak beğenmenin başlangıcıdır.
(Spinoza)
*
ANLAŞILMAK

Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, ama söylenenin nasıl anlaşıldığıdır.
(Guy Hunter)
           
Anladığımız insana kin beslemeyiz. Bütün düşmanlıklar anlaşılmazlıkların eseridir. 
(Guryan )                                                                                                                                  


*********************************


Beşer kaderinde
    tahammülü en güç olay anlaşılmamak;

bundan daha ağırı
yanlış anlaşılma;

daha da zorlusu
“Ne kadar benzemezmişim
ben bana.” dedirtecek şekilde
anlaşılmaktır.

(Hasan Ali Yücel )
  

************************************ 

Anlamak istemeyene hiçbir şey öğretemem ben; düşüncesini dile getirmek niyetinde olmayana da yardım edemem.  
(Konfüçyüs)                                                                                                                                

 
**********************************
Önemli olan,
söylenenin ne olduğu
ya da
nasıl söylendiği değil,
ama
söylenenin nasıl anlaşıldığıdır.

(Guy Hunter)*********************************

ANNE 

            Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız söyleyeyim:                                  Annemdir.
            (Abraham Lincoln) 

            *                                                                                                                                                                  Anneler, çocuğu aklından tutacakları yerde ellerinden tutarlar.   
             (Dupanloup)  

            *                                                                                                                                                                 Hiçbir süs ve tuvalet bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez.                                                    (Brachvogel)                                                                                                                                                
             *                                                                                                                                                                 Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir.      
           (Victor Hugo)
           *          
           Anne kalbi çocuğun okuludur.                                   
          (Henry Ward Beecher)                                               
          *                                                                               
          Ana kolları şefkatten yoğrulmuştur. Çocuklar orada derin derin uyurlar.                                                 (Victor Hugo )
            *

ARKADAŞ

Herkes arkadaşının kendine, kendi kendine biçtiği değeri vermesini ister.                                   (T. Hobbes)   
                                                           
*                                                                    

Dünyada en büyük yoksulluk arkadaşsız kalmaktır.  
(Alfred de Musset)                                                                                                                       

*                                                                                                                                                    Ana babamızı kader, arkadaşlarımızı kendimiz seçeriz.   
(J. Delille)


************************************


Kötü arkadaşın durumu
demirci körüğünün durumuna benzer.

Kıvılcımları seni yakmasa bile
kokusundan bir şeyler mutlaka sana bulaşır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)**********************************************


Bütün kötülüklerin başı fena arkadaştır. 
(İmam Gazalı)

*
Mutluluğun büyüsünü ele geçirmek istersen kötü arkadaştan uzak dur.
( Hafız )
*

 Zindanların en darı, ahlâkı ahlâkına   uymayan insanlarla bir arada olmaktır.

            (Ebû Ali Ruzbari)


**********************************************

Beş gurupla
arkadaşlık yapma:

Yalancı ile,
Ahmakla,
Cimri ile,
Korkakla,
Fasıkla.

(Cafer-i Sadık )**********************************************

Herkes arkadaşının kendine, kendi kendine biçtiği değeri vermesini ister.
(T. Hobbes)
*
Kendimizle arkadaşlık çok önemlidir. Onsuz, dünyada başka hiç kimseyle arkadaş olamayız.
(Eleanor Roosevelt)                                                                   
*                                                                           
Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır.                                                   
(Coleridge)

************************************

İşte, tüm insanların duyduğu temel açlık.
Buna, arkadaş kazanmanın üçlü tekniği adını verebilirsiniz:

kabul,
onay,
değer bilme.

(Les Giblin)
                                            


************************************

ARMAĞAN

İnsan armağanını kalbi ile beraber vermezse bunun ne değeri vardır.  
(Charles Tschopp)   
*

AŞAĞALIK DUYGUSU

Aşağılık duygusuna kapılan özne çoğu zaman bu duruma karşı aşırı bir saldırganlıkla tepki Gösterir.   
(J . Dean )   
*
                                                                
AŞK
Gerçek aşk, karşılık olarak hiçbir şey beklemediğin yerde başlar. 
(Exupery ) İçinde bir kök beslemeyen toprak, toprak mıdır?      
Ya tam tersi… Köklerini toprağa salmadan,             
onunla bütünleşmeden hangi ağaç büyüyebilir?        
Bu açıdan, insanın ihtiyaç duyduğu toprağın da     
aşk olduğunu düşünüyorum.                                    
( M.Y.Yılmaz)                                                          
*                                                                                
Hem sevmek, hem de akıllı olmak imkânsızdır.        
(Francis Bocon)                                                         
*
                                                              
AYDINLANMA

Aydınlanma, insanın aklını kendisinin kullanmaya başlamasıdır.
(Immanuel Kant)

             *

Karanlığa küfredeceğine bir mum yak.
(Konfüçyüs)
*

AZİM       
                                                                         
Bir adamda azim olmazsa bilgi ölür.                         
(Goethe )

                                                                   
.